Home » Diversiteit » Betzavta

Open en gelijkwaardig

Zet het dilemma centraal

Bij Betzavta , de Adam Instititute methode, draait het om ervaringsleren, om open en gelijkwaardige communicatie. Verschillende thema’s (democratische principes, minderheid-meerderheid, grondrechten, gelijkheid voor de Wet, democratische besluitvorming) worden door oefeningen in spelvorm ingeleid. De eigen standpunten, waarden, gedragingen en oplossingsstrategieën en die van de andere deelnemers worden persoonlijk beleefd. Intensieve reflectie zorgt ervoor dat deelnemers onderkennen dat een oplossing van een conflict alleen mogelijk is als je rekening houdt met alle deelnemers. Niet het conflict, maar het dilemma komt centraal te staan. Die creatieve conflictregeling wordt de basis van een nieuw denkkader voor participatie: gedragen door alle betrokkenen, zónder te vluchten in tijdelijke compromissen.

Maak een keuze

Betzavta laat deelnemers inzien dat je altijd zult moeten kiezen tussen twee alternatieven, dat je ze niet allebei tegelijkertijd kunt hebben. De noodzaak om te kiezen confronteert hen met de moeilijkheid om een zaak die ze belangrijk vinden op te moeten geven. Ze kunnen zich dan makkelijker identificeren met anderen die – net als zij – uit uit twee of meerdere alternatieven moeten kiezen. De trainers beschermen de deelnemers: niet door een conflict te voorkomen, maar door het conflict in een veilige omgeving zichtbaar te maken. Eerst worden behoeftes en het dilemma achter het conflict gepeild. Dan pas gaan deelnemers gezamenlijk op zoek naar een oplossing. Zo leren ze handelingsopties en andere gezichtspunten kennen. Dat biedt alternatieve dialoogmogelijkheden.

Leef je in

Lukt het deelnemers zich in te leven in de ander? Wat betekent het om democratisch samen te leven? Het vertrekpunt is altijd laagdrempelig, vanuit de alledaagse leefwereld, een beroepssituatie of andere maatschappelijke context.
Een grondige reflectie op thema’s, oefensituaties en het groepsproces vormt het fundament voor de vertaling en overdracht naar de eigen (beroeps)situatie. Hiermee onderscheidt Betzavta zich van traditionele politieke vormings- of teambuildingssesies. De ontwikkeling van het eigen normbesef, meer begrip en waardering voor de werking van democratische processen staan centraal in de aanpak.

Ontleed het conflict

Betzavta beschouwt de vrijheid om zich te ontwikkelen als een universeel recht van alle individuen, culturele, etnische of nationale groepen. Daarom is de training bij uitstek geschikt voor conflictsituaties. Confronterende en uitdagende oefeningen, activiteiten en discussies zullen het democratisch bewustzijn van de deelnemers vergroten. Maar óók het inzicht in dilemma’s die ontstaan wanneer persoonlijke rechten op elkaar botsen. De methode prikkelt deelnemers om externe conflicten te ontleden en opnieuw te definiëren als interne dilemma’s. Ze worden zich bewust van de keuzes die ze maken en wat die voor anderen kunnen betekenen. In plaats van zwart-witte alles of niets-opties, gaan de cursisten op zoek naar een oplossing die iedereen ten goede komt.

Depolariseren

Het is geen toeval dat het Betzavta programma is ontwikkeld door het Adam Institute for Democracy and Peace in Jeruzalem als depolarisatie-training in co-creatie door Joodse en Palestijnse trainers en deelnemers. Daarin staan nuchter democratisch besef, tolerantie en mensenrechtenkennis centraal. Niet voor niets is de titel van de Methode, ‘Betzavta’, wat betekent ‘samen/met elkaar’. Sinds 1996 wordt Betzavta succesvol toegepast bij teambuilding en begeleiding van conflictsituaties, burgerschapsonderwijs en allyship trainingen.

Doel

Of het nu op macro-niveau (tussen landen) of op micro-niveau (in een gezinssituatie of een professionele omgeving) is: iedereen krijgt te maken met tegenstrijdige belangen. Polarisatie ligt dan al gauw op de loer. Processen komen niet van de grond of lopen vast, omdat een gemeenschappelijk kader ontbreekt. Wanneer communicatie- en cultuurverschillen het wederzijdse onbegrip versterken, biedt een Betzavta training uitkomst. In een samenleving waaruit diversiteit en onderscheid niet weg te denken zijn, heeft Betzavta zich bewezen als instrument om bewustwording te stimuleren en een betere verstandhouding te realiseren.
Betzavta biedt een waaier aan mogelijkheden om processen die voor ruis en conflict zorgen te begeleiden. Denk aan tegenstrijdige belangen door het ontbreken van een gemeenschappelijk kader, communicatie- en cultuurverschillen, ethische dilemma’s en diversiteitskwesties.

Bekijk de agenda Vul het aanvraagformulier in